Psychotherapie na klik

PSYCHOLOGIE

Lien Janssens

 

Psychologe (deels in conventie)

 

Op afspraak

 

donderdag en zaterdag


lien@dekubusmerchtem.be

 

+32 456 58 61 24


Jasmien van Langenhove

 

Psychologe (deels in conventie)

 

maandag, donderdag, vrijdag en zaterdag


jasmien@dekubusmerchtem.be

 

+32 456 36 06 46


Manou Schoysman

 

Schoolpsychologe

 

Op afspraak vanaf september 2024

 

manou@dekubusmerchtem.be


DOELGROEP

 

Wij richten ons op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die moeilijkheden ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en zich als gevolg hiervan niet goed in hun vel voelen. Daarnaast ondersteunen wij ook (pleeg)ouders en gezinnen in de moeilijkheden waar zij op botsen in relatie met hun kind.

De schoolpsychologe richt zich meer op psychologische problemen die samenhangen met de schoolse context.

 

 

DOELSTELLING

 

Er wordt steeds meer verwacht van kinderen en jongeren. Onze snel evoluerende individualistische en prestatiegerichte maatschappij legt veel druk op hen. Dit maakt dat steeds meer kinderen en jongeren vaker de weg kwijt zijn of vastlopen in donkere en uitzichtloze straatjes. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader exploreren wij samen met de kinderen en jongeren hoe zij opnieuw een pad kunnen bewandelen waarop ze zich gelukkiger en veiliger voelen.

De schoolpsychologe richt zich op het ondersteunen en bevorderen van de psychologische ontwikkeling, het leren en de onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren. Samen met het kind, de ouders en het schoolteam brengt ze de specifieke onderwijsbehoeften (op cognitief, sociaal en emotioneel vlak) van het kind in kaart en stelt ze een haalbaar handelingsplan op.

 

WERKWIJZE

 

Aanmelding

 

Mogelijk via telefoon of e-mail (zie contactgegevens).

 Intakegesprek

 

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verkend en wordt ingegaan op jullie verwachtingen en wensen. Naast het bespreken van de zorgen en mogelijkheden, gaan we eveneens in op de sterktes van het kind/de jongere en van het gezin. Ook wordt de eventuele hulpverleningsgeschiedenis geëxploreerd en worden de  verschillende ontwikkelingsdomeinen verkend.

De schoolpsychologe tracht tevens een uitgebreid beeld te schetsen van hoe het kind/de jongere functioneert binnen zijn schoolomgeving.

Indien de kinderen jonger zijn dan 16 jaar, is het niet verplicht dat ze tijdens de intake aanwezig zijn.

 

Begeleiding

 

In samenspraak met de ouders wordt een begeleidingsplan opgesteld. Een begeleidingssessie duurt steeds een uur. Er is de mogelijkheid tot individuele begeleiding voor kind of jongere en ouderbegeleiding. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de klachten en verloopt steeds in samenspraak met de ouders.

 Psychodiagnostiek (klik)


Wanneer de hulpvraag duidelijk is, zal bepaald worden welke onderzoeken of diagnostische testen nodig zijn om de problematiek in kaart te brengen. Bij De Kubus Merchtem voeren wij zowel neuropsychologisch onderzoek uit (intelligentie, aandacht en concentratie, leerstoornissen) als belevingsonderzoek (‘Waar is het kind/de jongere mee bezig; Wat leeft er?; Hoe gaat het kind/de jongere om met emotionele gebeurtenissen?; Hoe gaat het kind/de jongere in relatie met anderen?’).

Daarnaast kan een klas- en/of speelplaatsobservatie waardevol zijn. Ook levert een gesprek met de klasleerkracht of zorgcoördinator meestal belangrijke informatie op. Dit gebeurt steeds in overleg én met toestemming van de ouders.

Na afronding van de onderzoeken wordt een verslag opgesteld door de psycholoog die dossierverantwoordelijke. 

 

Adviesgesprek

 

Na afronding van het kinderpsychiatrisch onderzoek kan het adviesgesprek plaatsvinden. Hierbij wordt het verdere traject besproken. Afhankelijk van het resultaat en de klachten, wordt psycho-educatie geboden en/of wordt een begeleidingsplan opgesteld. De duur van de begeleiding is afhankelijk van de klachten en gebeurt steeds in samenspraak met de ouders.

Daarnaast wordt besproken welke ondersteunende maatregelen het schoolteam en de ouders kunnen nemen om het kind verder te helpen. Indien een schoolteam ervoor open staat, kunnen we samen een concreet handelingsplan opstellen.

 

Lien en Jasmien kunnen hulp en begeleiding bieden bij:

 

 • Gedragsmoeilijkheden
 • Emotionele moeilijkheden (zelfbeeld, angstklachten, depressieve klachten ...)
 • Sociale moeilijkheden
 • Rouw & verlies
 • Echtscheiding
 • Opvoedingsvragen
 • Psycho-educatie


Manou kan hulp en begeleiding bieden bij:

 

 • Emotionele moeilijkheden: algemeen welbevinden in de klas en op de speelplaats
 • Problemen in de schoolse ontwikkeling (dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, hoogbegaafdheid, ...)
 • Psycho-educatie rond leerstoornissen
 • Moeilijkheden met leren leren
 • Moeilijkheden met studieplanning

ANNULEREN VAN EEN AFSPRAAK

 

Gelieve minstens 24u op voorhand ons telefonisch of per e-mail te verwittigen wanneer u een afspraak niet kan nakomen.

Indien u ons niet tijdig verwittigt, behouden we ons het recht de consultatie aan te rekenen.

Iedere cliënt krijgt bij aanvang een joker, wat betekent dat eenmalig een afspraak geannuleerd kan worden zonder dit in rekening gebracht wordt.