Psychodiagnostische onderzoeken - Testings

PSYCHODIAGNOSTISCHE ONDERZOEKEN - TESTINGS

DOELGROEP

 

Wij richten ons op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die moeilijkheden ondervinden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling en zich als gevolg hiervan niet goed in hun vel voelen. Daarnaast ondersteunen wij ook (pleeg)ouders en gezinnen in de moeilijkheden waar zij op botsen in relatie met hun kind.

De schoolpsychologe richt zich meer op psychologische problemen die samenhangen met de schoolse context.

 

 

DOELSTELLING

 

Er wordt steeds meer verwacht van kinderen en jongeren. Onze snel evoluerende individualistische en prestatiegerichte maatschappij legt veel druk op hen. Dit maakt dat steeds meer kinderen en jongeren vaker de weg kwijt zijn of vastlopen in donkere en uitzichtloze straatjes. Vanuit een wetenschappelijk onderbouwd kader exploreren wij samen met de kinderen en jongeren hoe zij opnieuw een pad kunnen bewandelen waarop ze zich gelukkiger en veiliger voelen.

De schoolpsychologe richt zich op het ondersteunen en bevorderen van de psychologische ontwikkeling, het leren en de onderwijsloopbaan van kinderen en jongeren. Samen met het kind, de ouders en het schoolteam brengt ze de specifieke onderwijsbehoeften (op cognitief, sociaal en emotioneel vlak) van het kind in kaart en stelt ze een haalbaar handelingsplan op.

 

 

WERKWIJZE

AANMELDING PSYCHODIAGNOSTIEK

 

Mogelijk via telefoon of e-mail (KLIK voor contactgegevens).

U kan het aanmeldingsformulier doorsturen naar admin@dekubusmerchtem.be

Momenteel sturen wij voor een diagnosestelling door naar een externe kinderpsychiater uit de buurt.

AANMELDING INTELLIGENTIETEST (IQ) in het kader van de TERUGBETALING LOGOPEDIE

 

Mogelijk via telefoon of e-mail (KLIK voor contactgegevens).
Intakegesprek

 

Tijdens het intakegesprek wordt de hulpvraag verkend en wordt ingegaan op jullie verwachtingen en wensen. Naast het bespreken van de zorgen en mogelijkheden, gaan we eveneens in op de sterktes van het kind/de jongere en van het gezin. Ook wordt de eventuele hulpverleningsgeschiedenis geëxploreerd en worden de  verschillende ontwikkelingsdomeinen verkend.

De schoolpsychologe tracht tevens een uitgebreid beeld te schetsen van hoe het kind/de jongere functioneert binnen zijn schoolomgeving.

Indien de kinderen jonger zijn dan 16 jaar, is het niet verplicht dat ze tijdens de intake aanwezig zijn.

 

 

Psychodiagnostiek


Wanneer de hulpvraag duidelijk is, zal bepaald worden welke onderzoeken of diagnostische testen nodig zijn om de problematiek in kaart te brengen. Bij De Kubus Merchtem voeren wij zowel neuropsychologisch onderzoek uit (intelligentie, aandacht en concentratie, leerstoornissen) als belevingsonderzoek (‘Waar is het kind/de jongere mee bezig; Wat leeft er?; Hoe gaat het kind/de jongere om met emotionele gebeurtenissen?; Hoe gaat het kind/de jongere in relatie met anderen?’).

Daarnaast kan een klas- en/of speelplaatsobservatie waardevol zijn. Ook levert een gesprek met de klasleerkracht of zorgcoördinator meestal belangrijke informatie op. Dit gebeurt steeds in overleg én met toestemming van de ouders.

Na afronding van de onderzoeken wordt een verslag opgesteld door de twee psychologen of orthopedagogen die samen aan het traject werken. De terugkoppeling gebeurt tijdens het adviesgesprek door de psycholoog of orthopedagoog die dossierverantwoordelijke is.


Momenteel is er GEEN kinderpsychiater actief in De Kubus Merchtem.

ANNULEREN VAN EEN AFSPRAAK

 

Gelieve minstens 24u op voorhand ons telefonisch of per e-mail te verwittigen wanneer u een afspraak niet kan nakomen.

Indien u ons niet tijdig verwittigt, behouden we ons het recht de consultatie aan te rekenen.

Iedere cliënt krijgt bij aanvang een joker, wat betekent dat eenmalig een afspraak geannuleerd kan worden zonder dit in rekening gebracht wordt.